Kultuurilooline
PALVERÄNNUTEE
Piritalt Vana-Vastseliina

Palveränduri meelespea

PALVERÄNDURI  MEELESPEA


Erateedel liiklemine
1. Üldreegel on, et avalikku teed võib kasutada igaüks igal ajal ja erateed võib kasutada üksnes kinnisasja omaniku loal.  Samas  eratee puhul eeldatakse omaniku loa olemasolu, kui omanik pole väljendanud selget keeldu teed kasutada. Keeld väljendub tee blokeerimises (tarastamine) või teele märkide paigaldamises, milles on selgelt väljendatud keeldu teed kasutada (nt „Eramaa. Võõrastel tee kasutamine keelatud“).  
2. Omanikul on aga alati õigus keelata tema omandis oleva maa kasutamist ühekordse tahteavaldusega (s.o tulla ja esitada nõudmine kinnistult/teelt lahkumiseks). Sel juhul tuleb täita maaomaniku nõudmisi.

Võõral maatükil viibimine
3. Aia, tara vms-ga piiratud või tähistatud maatükil võib viibida vaid omaniku loal. Omanik saab võõrastel maatükil viibimist keelata nii ühekordse teadaandega (saabub kinnistule ja palub lahkuda) kui üldise keeluga (paigaldab vastavad märgid). Märgil peab olema kinnistul viibimise keeld selgelt ja üheselt mõistetavalt kujutatud  (nt ei piisa piirikivist, tahvlist „X talu maa“ või „Eramaa“, küll aga vastav keelumärgi kujundusega silt või silt kirjaga „X talu maa. Võõrastel viibimine keelatud“ ning maatükki piirav inimeste liikumise takistamise otstarbel rajatud aed või tara). Tähised peaksid olema paigaldatud ka piisava tihedusega, kuna vastasel juhul ei saa maatükile saabujale ette heita sildi mittemärkamist ning viibimisloa olemasolu eeldamist.
4. Piiramata või tähistamata maatükil võib samuti viibida vaid omaniku loal, kuid omaniku luba eeldatakse, kui maa ei ole piiratud või tähistatud. Arvestama peab ka, et omaniku loa eeldus ei kehti õuemaa kohta.
5. Telkida ja lõket teha võib võõral maatükil üksnes omaniku loal, kuid selle puhul on loa nõuded spetsiifilisemad – vt lähemalt palveränduri meelespeast.

Metsa kasutamine
6. Tähistamata või piiramata erametsas ja avalik-õigusliku isiku omandis olevas metsas (riigimetsas) võib viibida ja korjata looduses vabalt kasvavaid marju seeni, pähkleid, mahalangenud oksi ja muid sarnaseid loodussaadusi (nt dekoratiiv- ja ravimtaimi), aga ei või korjata kultuurtaimi, murda oksi kasvavatelt puudelt, koorida puukoort või koguda vaiku ilma omaniku loata.

Juurdepääs kinnismälestisele
7. Sõltumata kinnisasja omandivormist (era- või avalik kinnisasi) peab olema tagatud ligipääs kultuurimälestisele. Tõsi, avalik-õigusliku juriidilise isiku omandis oleval kinnisasjal asuva kinnismälestise juurde on igaühel vaba juurdepääs ööpäevaringselt.  Samas kui eraomandis oleval kinnisasjal paiknevale kultuurimälestisele on igaühel vaba ligipääs päikesetõusust loojanguni.
8. Mälestiseks olevasse ehitisse või selle õue pääseb omaniku või valdaja lubatud ajal ja korras.

Detailsemalt teede, maa, metsa, veekogude kasutamise ja mälestistele ligipääsu korrast loe siit.

rask.jpg   Advokaadibüroo RASK
 

DSC06218_ERAMETS-44(1).jpg